1
Bằng Paray, Concesa A. 1946-
Được phát hành 1994
Luận văn Sách