1
Bằng Peters, G. W.
Được phát hành 1976
Sách
2
Bằng Frances Williston Burks
Được phát hành 1921
lấy văn bản
(viewed 18 March 2019)
Điện tử Sách
3
Bằng Peters, G.W.
Được phát hành 1898
Sách