1
Bằng Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.
Được phát hành 2020
Sách
2
Bằng Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stan M.
Được phát hành 2019
Sách
3
Bằng Griffin, Ricky W., Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.
Được phát hành 2017
Sách
4
Bằng Phillips, Jean M., Gully, Stanley M.,
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng Phillips, Jean M.
Được phát hành 2012
Sách
6
Bằng Phillips, Jean M. 1969-
Được phát hành 2009
Sách