1
Bằng Santos, Ruperto C.
Xuất bản năm World Mission (2017)
Bài viết
2
Bằng Santos, Ruperto C.
Xuất bản năm Boletin Eclesiastico de Filipinas (2017)
Bài viết
3
Bằng Santos, Ruperto C.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2000)
Bài viết
4
Bằng Santos, Ruperto C.
Xuất bản năm Philippiniana Sacra (2000)
Bài viết
5
Được phát hành 1999
Sách
6
Bằng Santos, Ruperto C.
Được phát hành 1997
Sách
7
8