2
Bằng Soliman, Corazon Juliano
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
3
Bằng Soliman, Corazon Juliano
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2005)
Bài viết
4
Bằng Soliman, Corazon Juliano
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2004)
Bài viết