1
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1969
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1968
Âm thanh Chương của sách