1
Bằng Parsons, Talcott 1902-
Được phát hành 1968
Sách
2
Được phát hành 1964
Bộ dụng cụ
3
Bằng Voice of America (Organization)
Được phát hành 1964
Bộ dụng cụ
4
Được phát hành 1961
Sách
5
Bộ dụng cụ
6
Sách