1
Bằng Barash, David P., Webel, Charles
Được phát hành 2018
Sách
2
Bằng Barash, David P., Webel, Charles
Được phát hành 2014
Sách
3
Được phát hành 2011
Sách
4
Được phát hành 2007
Sách
5
Bằng Barash, David P.
Được phát hành 2002
Sách
6
Bằng Pippin, Robert B. 1948-
Được phát hành 1988
Sách