1
Bằng Fabozzi, Frank J., Neave, Edwin H., Zhou, Guofu
Được phát hành 2012
Sách