1
Được phát hành 1997
Sách
2
Bằng Ramos, Fidel Valdez 1928-
Được phát hành 1996
Sách
3
Được phát hành 1995
Hội nghị đang tiến hành Sách
4
Bằng Hill, Michael 1943-
Được phát hành 1995
Sách
5
Được phát hành 1994
Sách
6
Được phát hành 1994
Sách
7
Được phát hành 1994
Sách
8
Được phát hành 1993
Sách
9
Bằng Garcia, Edmundo G.
Được phát hành 1993
Sách
10
Được phát hành 1992
Sách