1
Bằng Shockley, Alan Frederick 1970-
Được phát hành 2009
Điểm nhạc Sách
2
Bằng Jalal al-Din Rumi, Maulana 1207-1273.
Được phát hành 1997
Điểm nhạc Sách